Despre Noi

MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

Şcoala Gimnazială nr.1 Cuza Voda, pregăteşte elevii pentru o treaptă superioară de învăţământ şi forţa de muncă necesară inserţiei sociale pentru dezvoltarea comunităţii locale.

Şcoala noastră oferă o educaţie diversificată şi utilă pentru viaţă. Ea promovează valorile civice, încrederea în sine, şanse egale, competenţe de comunicare, competenţe de execuţie practică, de cooperare şi lucru în echipă, de adaptabilitate, respectul şi protejarea mediului, educaţia efortului susţinut, dar şi respectul pentru reperele, simbolurile şi tradiţiile locale; elevii şcolii sunt orientaţi spre a le conştientiza, asuma treptat, vor fi implicaţi în luarea deciziilor şi valorizaţi după aptitudinile individuale. Fiecare se va simţi util pentru rolul pe care îl are.

Şcoala noastră prin implementarea principiilor incluziunii scolare, este un model pentru comunitate. Ea iniţiază reţele comunitare, capabile să întărească coeziunea şi să formeze în timp o viaţă comunitară armonioasă.

 

VIZIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

“Să fim utili comunităţii, prin cei pe care îi vom forma”.

Ținte strategice:

Ţintele strategice stabilite de Şcoala Gimnazială nr.1 Cuza Vodă  pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea şcolii sunt:
Ţinta 1. Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora
Ţinta 2. Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă sanitară, fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi extraşcolare.
Ţinta3. Asigurarea menținerii condițiilor igienice și a  bazei materiale necesare pentru un învăţământ de calitate
Ţinta 4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării acestora la nevoile exprimate de beneficiari
Ţinta 5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene.

INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV

Resurse materiale - nr. spaţiilor şcolare – 24, dintre care: săli de clasă – 20 cabinete – 1 laboratoare – 1 CDI - 1 biblioteca – 1 - nr. spaţiilor sanitare –12 Baza sportiva - teren de sport cu gazon sintetic Baza materială – echipamente didactice – toate sălile de clasă din unitatea scolară și de la grădiniță sunt dotate cu videoproiector, laptop/calculator, echipament modern pentru videostreaming, boxe, aparate de aer condiționat, table ecologice, mobilier modern, rulouri exterioare.

Populația școlară și personalul didactic

Populaţie şcolară – nr. elevi –604 clasele I-VIII, funcţionează în două schimburi - rata abandonului şcolar – 5% in 6 ani - rata de promovabilitate – 72 % - ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune – 42 % - Personal didactic - nr. cadre didactice – 39(1-CC,1-detașare interes. înv.,1-venit prin detașare la cerere) - nr. cadre didactice prezente – 36 - nr. cadre didactice calificate – 33 (85%)- (1-CCC,1-detașare interes. înv.) - nr. cadre didactice titulare 27 (69%) (1-CCC,1-detașare interes. înv.,1-venit prin detașare la cerere) - nr. cadre didactice titulare cu gradul I – 19 (49 %) - nr. cadre didactice titulare cu gradul II – 6 (15 %) (1-CC,1-detașare interes. înv.,1-venit prin detașare la cerere) - nr. cadre didactice titulare cu gradul definitiv 3 – (8%) -debutanți calificați-7 – (18%) - necalificați – 4-(10%) -suplinitori calificați-8 – (21)
Management